Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Birgittelyst af 1969.

§ 2 Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.

Foreningens vejfond, som er en integreret del af foreningens formue, anvendes til reparation og istandsættelse af de private fællesveje i Birgittelyst. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er bindende for de enkelte medlemmer.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

§ 4 Som medlemmer af foreningen kan optages den eller de til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende på de private fællesveje i Birgittelyst ved vejbetegnelsen "sti", samt den offentlige vej Tostrupvej. Medlemmerne kan lade tinglyse servitut på ejendommen angående medlemsskab af foreningen.

§ 5 Ind- og udmeldelse skal foretages skriftligt til bestyrelsen. Såfremt udmeldelse ikke er sket inden 1. maj, er man medlem for dette kalenderår. Kontingent forfalder til betaling den 1. juni med sidste rettidige indbetaling den 15. juli

Foreningens medlemmer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen, v/dennes kasserer.

Ved udmeldelse af foreningen har medlemmerne ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens formue, ligesom medlemmerne ikke har krav på udbetaling af en andel af formuen i vejfonden. Beløb indbetalt til vejfonden godskrives ejendommen ved ejerskifte.

§ 6 Medlemmernes rettigheder og forpligtelser overfor foreningen fastsættes efter de til enhver tid gældende vedtægter for foreningen, samt af de beslutninger, som måtte blive truffet i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Det påhviler bestyrelsen skriftligt at indkalde til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og vedlægges et revideret regnskab for seneste regnskabsår.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§ 8 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til foreningens formand senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Senest 6 uger efter en begærings fremsættelse afholdes den ekstraordinære generalforsamling, og denne indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 9 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgiven.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

§ 10 Hver medlemsejendom har på generalforsamlingen 1 stemme. Ejes en ejendom således af flere personer, som er medlemmer af foreningen, kan disse medlemmer alene afgive 1 stemme.

Stemmeret til generalforsamlingen erhverves 3 måneder efter indbetaling af kontingent.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af beslutning om opløsning af foreningen, eller ændring af vedtægterne, kræves dog, at mindst halvdelen af medlemsejendommene er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for beslutningen. Er der flertal for en beslutning som nævnt ovenfor, men uden den fornødne repræsentation eller majoritet, skal beslutningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb, og senest 2 måneder efter den generalforsamling, på hvilken vedtagelsen skete. Opnås der et simpelt flertal for beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling, anses den for vedtaget.

§ 11 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

§ 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer. Umiddelbart efter nyvalg til bestyrelsen vælger denne blandt sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§ 13 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved salg, pantsætning, leje m.v. vedrørende fast ejendom tegnes foreningen af formanden eller næstformanden i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 14 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt det begæres af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder møderne. Bestyrelsens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen fører en protokol over det på møderne passerede, og protokollatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Revisor og regnskab

§ 15 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Revisor gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn, og skal foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 16 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret af revisor inden udsendelse, jf. § 7.

§ 17 Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, eller til foreningens postgirokonto. Kassereren er meddelt prokura til den daglige drift.

Medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser med medlemsejendommens forholdsmæssige andel af foreningens formue. Hver medlemsejendom er uanset størrelse og beliggenhed ligestillede.

Foreningens formue kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for krav, som vedrører foreningens medlemmer.

Særlige bestemmelser

§ 18 Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens formue de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af grundejerforeningen.

§ 19 Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2000

Senest opdateret den 30.1.2003.